Katalog informacij javnega značaja

Nazadnje posodobljeno torek, 5. 3. 2024 – Jernej Gabrijel

Katalog informacij javnega značaja je oblikovan v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06, 117/06). Obiskovalcem spletne strani omogoča tudi dostop do posameznih dokumentov. Informacije so posredovane v obliki, v kateri se tudi dejansko nahajajo pri posameznem organu.

Katalog vsebuje osnovne podatke o zavodu, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do teh informacij. Ponuja neposredne spletne povezave do dostopnih dokumentov, podatke o organizacijski strukturi zavoda in podatke o kontaktnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

Do ostalih vsebin, ki niso neposredno zajete v Katalogu informacij javnega značaja, lahko dostopate preko posameznih menijev na spletni strani zavoda.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Trebnje
Odgovorna uradna oseba: Vršilka dolžnosti ravnatelja Ana Kastigar
Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2013
Datum zadnje spremembe: 5. 3. 2024

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda: Osnovno šolsko izobraževanje
Matična šola: Osnovna šola Trebnje Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
Podružnična šola 1: PŠ Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje
Podružnična šola 2: PŠ Dobrnič, Dobrnič 2, 8211 Dobrnič
Podružnična šola 3: PŠ Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka

2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Vršilka dolžnosti ravnatelja: Ana Kastigar

Telefon: 07 3481 872

E-naslov: ravnatelj@os-trebnje.si, ana.kastigar@os-trebnje.si

2.3  Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji pravni akti:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trebnje

Pravila šole

Hišni red Osnovne šole Trebnje

Požarni red

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik sveta staršev

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o odgovornosti

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (povezava do obrazcev)

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu

Pravilnik po podeljevanju pohval, priznanj in nagrad

Državni predpisi:

Državni predpisi so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o javnih naročilih

Zakon o računovodstvu

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o postopnem uvajanju 1. tujega jezika v 1. razred osnovne šole

Programski dokumenti: Razvojni načrt
Letni delovni načrt
Vzgojni načrt

2.4 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Naziv zavoda: Osnovna šola Trebnje
Odgovorna uradna oseba: Vršilka dolžnosti ravnatelja Ana Kastigar

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Imenovanje ravnatelja

Sprejem letnega delovnega načrta

Izrekanje vzgojnih ukrepov

Podeljevanje statusa učencem

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Seznam evidenc: Seznam zaposlenih

2.7 Drugi dokumenti javnega značaja

Vsebinski sklopi:

Šolski koledar za šolsko leto

Urnik

Publikacija za šolsko leto

3. Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

3.1 Spletni dostop:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-trebnje.si/

3.2 Fizični dostop:
Dostop do dokumentov je možen v tajništvu šole po predhodnem telefonskem dogovoru.

Dostopnost