Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD 

Šola omogoča vsem učencem možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Maja Ule. Učbenike učenci dobijo prve dni v septembru, vračajo pa jih zadnja dva tedna pouka v juniju.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za naslednje šolsko leto je v juniju objavljen na spletni strani šole.

Ko učenec prejme učbenike iz učbeniškega sklada, jih je potrebno obvezno oviti in opremiti s svojimi podatki (ime, priimek, razred). Ime je potrebno napisati na ovitek in ne v učbenik. Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih folij (ne da bi poškodovali platnice učbenika) ter jih iz njih odstraniti vse zapiske in delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino po pravilniku. Višina le-te je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika.

V prihodnjem šolskem letu bo za 1. triletje izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred nabavila šola. Potrebščine in učne pripomočke starši nabavijo sami.

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da si učbenike iz učbeniškega sklada izposodi večina učencev, zato se na učbeniški sklad naročijo učenci v 1. razredu. Naročilnica na učbeniški sklad velja za vsa leta šolanja vašega otroka.

Naročilnica na učbeniški sklad OŠ Trebnje

Seznam učnega gradiva in potrebščin za šolsko leto 2021/22

Dostopnost